Przepisy Kodeksu Pracy przewidują sytuacje, w której to pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzaną pracodawcy ze swojej winy, w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Z uwagi na te przepisy pracodawca ma prawo, aby dochodzić roszczeń za powierzone mienie bądź wyrządzoną szkodę. Na mocy przepisów pracownik odpowiada za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę.

 

Odpowiada on za działania lub zaniechania, które doprowadziły do tej szkody. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę, w takiej części, do jakiej się przyczynił. Pracodawca domagając się zadośćuczynienia za poniesione szkody musi wskazać okoliczności, uzasadniające odpowiedzialność pracownika lub pracowników oraz wskazać wysokość poniesionej szkody. W razie, gdy szkoda została wyrządzona przez kilku pracowników, każdy odpowiada za część stosownie do przyczynienia się do niej. Natomiast jeśli się nie da tego ustalić, pracownicy odpowiadają za szkodę w równych częściach. Odszkodowanie za poniesioną szkodę ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak zgodnie z przepisami nie może przewyższać ono kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi w dniu, w którym wyrządził szkodę.

 

W momencie, gdy pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych zobowiązany do jej naprawienia jest pracodawca. Natomiast pracownik, który wyrządził tą szkodę odpowiada przed pracodawcą za swoje poczynania. Pracownik i pracodawca mogą podpisać ugodę na mocy, której wysokość odszkodowania może być obniżona. Obniżenie następuje przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy, w tym określeniu winy pracownika oraz jego stosunku do wykonywanej pracy i obowiązków. Wysokość odszkodowania może zostać również obniżona na mocy ugody sądowej. W sytuacji, gdy pracownik dopuścił się umyślnie wyrządzenia szkody, zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia m.in. pieniądze, papiery wartościowe, inne kosztowności, narzędzia, instrumenty, środki ochrony indywidualnej, a także odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za wyrządzoną szkodę, chyba, że udowodni i wykaże, że szkoda powstała niezależnie od niego., np. w skutek niezapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków do zabezpieczenia powierzonego mienia. Pracownicy mogą na podstawie umowy o współodpowiedzialności majątkowej , zawartej z pracodawcą na piśmie przyjąć wspólną odpowiedzialność za powierzone im mienie. Pracownicy zgodnie z tą umową ponoszą odpowiedzialność za szkodę, w części określonej w umowie. Jednakże gdy zostanie ustalone, że szkoda w całości lub w jakiejś części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość tej szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko osoby, które są sprawcami szkody.